Văn Minh Đông Phương và Tây Phương

download (1)Bàn đến văn minh Đông phương và Tây phương là một điều to tát quá. Lượng sức mình thiếu học, không dám đèo bòng làm một việc quá sức mình, nên đã lâu rồi vẫn suy nghĩ âm thầm trong cô tịch.
Nhưng đợi mãi, không thấy ai chịu đá động đến, mà tình thế hỗn độn hiện thời càng ngày càng tăng, không thể nào im lặng được nữa, nên mới có sự đánh bạo viết tập cảo luận này, thật là một sự liều lĩnh vô cùng.

Nhà tư tưởng trứ danh Đức Karl Jaspers có nói : “Triết lý là cái nghệ thuật
đặt vấn đề hơn là trả lời những vấn đề đã đặt ra đó…”. Bởi vậy, đọc bản cảo
luận này, các bạn nên để ý đến những vấn đề nó đã nêu ra hơn là những giải
pháp nó đã đề nghị với các bạn.

Chúng tôi vẫn biết sẽ có nhiều bạn thiếu niên sẽ bất mãn và bất bình, vì
chúng tôi không biết chìu theo thành kiến và lòng hiếu ố của các bạn, chúng
tôi sẵn sàng chịu tất cả rìu búa của các bạn nếu cần, và thiết tha yêu cầu
các bạn hãy nghe chúng tôi trình bày hết ý nghĩ của chúng tôi trước khi liệng
nó vào sọt giấy.”

“Thì cứ đánh tôi đi, nhưng hãy nghe tôi nói đã!”