Đông Chu Liệt Quốc

Đông Chu liệt quốc chí (chữ Hán: 東周列國志) là tiểu thuyết lịch sử gồm 108 hồi được Sái Nguyên Phóng thời Thanh cải biên từ Tân liệt quốc chí khoảng trên 700.000 chữ của Phùng Mộng Long thời Minh mạt. Bản thân Tân liệt quốc chí lại được cải biên và viết thêm từ bộ Liệt quốc chí truyện khoảng 280.000 chữ do Dư Thiệu Ngư viết ra khoảng niên hiệu Gia Tĩnh.

Đông Chu Liệt Quốc đề cập đến thời kỳ lịch sử rất dài khoảng hơn 400 năm (thế kỷ IX – III trước Công Nguyên) của Trung Quốc, bắt đầu từ đời Tuyên vương nhà Chucho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Sử sách cũng gọi thời kỳ ấy là đời Đông Chu, được chia làm hai giai đoạn là Xuân Thu và Chiến Quốc. Trong lịch sử Trung Hoa đây là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến phân quyền đến chế độ phong kiến tập quyền. Đông Chu Liệt Quốc là bộ sách rất hay, trong truyện không những đề cập đến các mốc lịch sử rất dài đồng thời cũng đề cập, mô tả rất nhiều nhân vật nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa, từ các bậc anh hùng như Tín Lăng Quân,Lạn Tương Như, Ngô Khởi, Ngũ Tử Tư đến các nhà quân sự lỗi lạc như Tôn Tử, Phạm Lãi, Tôn Tẫn và các nhà chính trị-tư tưởng lớn như Khổng Tử, Quản Trọng.

Đông Chu Liệt Quốc gồm 108 hồi như sau:

Hồi 1-2-3-4
1- Nghe trẻ hát, tôi trung bị giết. Trải lòng ngay, Đỗ Bá thác oan
2- Bao Quýnh chuộc tội dâng mỹ nữ. U vương đốt lửa diễu chư hầu
3- Kiểu Kinh, quân Khuyển Nhung tác loạn. Đông Lạc, Châu Bình Vương dời đô
4- Tần Văn mộng thấy con trời. Trịnh chúa nhìn mẹ dưới hầm

Hồi 5-6-7-8
5- Châu, Trịnh hai nước gởi con tin. Lỗ, Tống một lòng đi chinh phạt
6- Vì nghĩa, Vệ Thạch Thác giết con. Mượn lệnh, Trịnh Trang Công đánh Tống
7- Ganh tài, công tử Át giết Khảo Thúc. Tham chức, công tử Vận hại vua hiền
8- Mưu sâu, Hoa Đốc phế vua Tống. Làm cao, Trịnh Hốt chê vợ Tề

Hồi 9-10-11-12
9- Văn Khương, gái Tề về nước Lỗ. Chúc Đam, tướng Trịnh bắn vua Châu
10- Ngôi nhà Châu, Hùng Thông tiếm vị. Nơi nước Trịnh, Tế Túc thay vua
11- Ỷ công lao, Tống Trang Công đòi của. Giết rể Ung, Trịnh Tế Túc đuổi vua
12- Tuyên công dâm loạn lập Tân Đài. Cừ Di âm mưu tôn vua khác

Hồi 13-14-15-16
13- Lỗ hầu cùng vợ sang Tề. Trịnh Vĩ, chúa tôi bị giết
14- Trái lệnh, Châu thiên tử nổi xung. Gặp ma, Tề Tương Công hoảng hốt
15- Ung Lẫm lập mưu giết tân chúa. Lỗ hầu bại trận nơi Kiều Thời
16- Giữ lời hứa, Thúc Nha tiến Quản Trọng. Lập mưu cao, Tào Quới thắng binh Tề

Hồi 17-18-19-20
17- Nước Tống ăn lễ giết Trường Vạn. Vua Sở tham sắc bắt Tức hầu
18- Tào Mạt vung gươm dọa Tề hầu. Hoàn Công thắp đèn phong Ninh Thích
19- Trịnh Lệ Công lập mưu về nước. Châu Huệ Vương tìm kế phục thù
20- Tấn Hiến Công mê sắc lập Ly Cơ. Sở Thành Vương chuộng tài phong Đấu Cấu

Hồi 21-22-23-24
21- Quản Trọng đoán thần Du Nhi. Tề hầu đánh nước Cô Trúc
22- Quý Hữu đảm đương nước Lỗ. Tề hầu trông thấy yêu ma
23- Ham chim hạc, Vệ hầu mất nước. Giận Sở Vương, Tề chúa hưng binh
24- Tề Hoàn Công lấy lòng đãi sứ Sở. Hội chư hầu nhất dạ phục vua Châu

Hồi 25-26-27-28
25- Đánh nước Quắc, Tuân Tức mượn đường. Nuôi trâu giỏi, Lý Hề làm tướng
26- Bách Lý Hề nhận được vợ cũ. Tần Mục Công mộng thấy điềm lành
27- Ly Cơ lập kế giết Thân Sinh. Hiến công gần chết dặn Tuân Tức
28- Lý Khắc một tay giết hai vua. Di Ngô nhờ Tần về nước Tấn

Hồi 29-30-31-32
29- Tấn Huệ Công bắt giết người trung. Quản Di Ngô trối trăng việc nước
30- Tấn Huệ Công bội ước cử binh. Tần Mục Cơ giận thân tự tử
31- Tấn Huệ Công nổi giận giết tướng. Giới Tử Thôi cắt thịt nuôi vua
32- Án Nga Nhi thủ tiết chết theo. Tề Công tử tranh ngôi nổi loạn

Hồi 33-34-35-36
33- Thế tử Chiêu trở về nước Tề. Tống Tương Công mắc lừa nước Sở
34- Tống Tương Công lá cờ nhân nghĩa. Tề Khương thị chén rượu biệt ly
35- Tấn Trùng Nhĩ trở về nước nhà. Tấn Hoài Doanh vui vầy duyên mới
36- Tấn Hoài Công trốn sang Cao Lương. Tần Mục Công phù lập Trùng Nhĩ

Hồi 37-38-39-40
37- Giới Tử Thôi cõng mẹ đi ẩn. Vương tử Đái tham sắc làm càn
38- Châu Tương Vương tránh sang nước khác. Tấn Văn công thu phục lòng dân
39- Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ. Ngụy Thù đốt nhà Hỉ Phụ Cơ
40- Tiên Chẩn lập kế lừa Đắc Thần. Tấn, Sở giao binh tại Thành Bộc

Hồi 41-42-43-44
41- Thành Đắc Thần rút gươm tự tử. Tấn Văn Công phụng mệnh, đăng đàn
42- Tương Vương thiết triều ở Hà Dương. Nguyên Huyến khiếu oan cho Thúc Vũ
43- Ninh Du lập kế cứu vua Vệ. Chúc Vũ thương thuyết lui quân Tần
44- Thúc Thiêm lâm hình cãi vua Tấn. Huyền Cao giả mệnh khao quân Tần

Hồi 45-46-47-48
45- Mạnh Minh cậy tài bị Tấn vây. Tiên Chẩn cởi giáp cho Địch bắn
46- Thương Thần giết cha ở trong cung. Quân Tần chết trận được cúng tế
47- Lộng Ngọc cưỡi phượng theo Tiêu Sử. Triệu Thuẫn bội Tần lập Di Cao
48- Năm tướng bàn nhau làm loạn Tấn. Thọ Dư lập kế đánh lừa Tần

Hồi 49-50-51-52
49- Công Tử Bão phóng tiền mua nước. Tề Ý Công tham sắc hại thân
50- Trọng Toại tôn lập Oa công tử. Triệu Thuẫn khuyên can Tấn Linh Công
51- Đổng Hồ chép thẳng án Đào viên. Vua Sở mừng công mở đại hội
52- Công Tử Tống nghĩ ghen miếng ăn. Trần Linh Công quá mê sắc đẹp

Hồi 53-54-55-56
53- Sở Trang Vương trả lại đất Trần. Tấn Cảnh Công đem quân cứu Trịnh
54- Sở Vương đuổi quân Tuân Lâm Phủ. Ưu Mạnh đóng vai Tôn Thúc Ngao
55- Giắt dao lẻn vào dinh quân Sở. Kết cỏ bắt được tướng nước Tần
56- Tề Khoảnh Công bày cuộc mua cười. Phùng Sửu Phủ thay hình cứu chủ

Hồi 57-58-59-60
57- Vu Thần kết duyên với Hạ Cơ. Trình Anh đền ơn cho Triệu Thuẫn
58- Ngụy Tướng sang Tần đón thầy thuốc. Dưỡng Thúc vì vua bắn kẻ thù
59- Tư Đồng cậy thế Tấn Lệ Công. Triệu Vũ báo thù Đồ Ngạn Giả
60- Tuân Dinh hiến kế chia quân ngạch. Chư hầu đem binh vây Bức Dương

Hồi 61-62-63-64
61- Tấn Điệu Công cử binh đánh Sở. Tôn Lâm Phủ nổi loạn đuổi vua
62- Chư hầu đem quân vây Tề quốc. Vua Tấn lập kế đuổi Loan Doanh
63- Kỳ Hề ra sức cứu Dương Thiệt. Phạm Ưởng lập kế hiếp Ngụy Thư
64- Loan Doanh diệt tộc thành Khúc Ốc. Kỷ Lương tử chiến cửa Thả Vu

Hồi 65-66-67-68
65- Giết Tề Quang, Thôi, Khánh cướp quyền. Rước Vệ Khản, Ninh Hỉ chuyên chính
66- Miễn Dư giết hại nhà Ninh Hỉ. Thôi Trữ mắc lừa mưu Khánh Phong
67- Lư Bố Quí đuổi được Khánh Phong. Sở Linh Vương tranh làm bá chủ
68- Tấn Bình Công thích nghe âm nhạc. Trần Vô Vũ chịu phóng gia tài

Hồi 69-70-71-72
69- Sở Linh Vương cậy thế hùng cường. Án Bình Trọng thi tài ăn nói
70- Giết ba anh, Sở Bình Vương lên ngôi. Hội chư hầu, Tấn Chiêu Công làm chủ
71- Vì quả đào, cùng nhau sống chết. Tham gái đẹp, quên tình cha con
72- Dụ hai con, Sở Bình lập kế. Nghĩ một đêm, Ngũ Viên bạc đầu

Hồi 73-74-75-76
73- Ngũ Viên giả dại hát giữa chợ. Chuyên Chư dâng cá giết Vương Liêu
74- Giết Vô Cực, tỏ lòng Nang Ngõa. Đâm Khánh Kỵ, nổi tiếng Yêu Ly
75-Tôn Vũ dạy cung nữ tập trận. Nang Ngõa bắt chư hầu lễ tiền
76- Hạp Lư tiến vào thành Sính Đô. Ngũ Viên khai quật mộ vua Sở

Hồi 77-78-79-80
77- Giọt lệ Bao Tư tràn sân Tần. Chiếc thuyền Sở Chiêu Vương về nước Sở
78- Lê Di hiến kế dùng Lai binh. Khổng Tử kể tội giết Thiếu Chính
79- Lê Di lập kế hại Khổng Tử. Văn Chủng bày mưu thông Bá Hi
80- Phù Sai mắc mưu tha vua Việt. Câu Tiễn hết sức thờ nước Ngô

Hồi 81-82-83-84
81- Tây Thi làm mê hoặc vua Ngô. Tử Cống đi du thuyết các nước
82- Ngũ Viên liều chết can vua Ngô. Khoái Quí lập mưu về nước Vệ
83- Diệp công khởi binh đánh Vu Thắng. Câu Tiễn báo thù giết Phù Sai
84- Trí Bá tháo nước vào Tấn Dương. Dự Nhượng đánh áo Triệu Tương Tử

Hồi 85-86-87-88
85- Vì việc nước, Nhạc Dương bỏ con. Hại hiền dân, Hà Bá lấy vợ
86- Ngô Khởi giết vợ cầu quan. Trâu Kỵ gẩy đàn làm tướng
87- Vệ Ưởng hết lòng giúp Hiếu Công. Quỷ Cốc truyền phép cho Tôn Tẫn
88- Tôn Tẫn giả điên thoát nạn. Bàng Quyên bại trận Quế Lăng

Hồi 89-90-91-92
89- Vạn cây cỏ bắn chết Bàng Quyên. Năm con trâu phanh thây Thương Ưởng
90- Tô Tần làm tướng sáu nước. Trương Nghi tức giận sang Tần
91- Nhường ngôi báu Yên Khoái hại mình. Dâng đất dối, Trương Nghi lừa Sở
92- Cậy sức khoẻ, vua Tần gãy chân. Mắc mưa lừa, vua Sở chạy chốn

Hồi 93-94-95-96
93- Triệu Chủ Phụ chết đói cung Sa Khâu. Mạnh Thường Quân thoát cửa Hàm Cốc
94- Thử Mạnh Thường, Phùng Hoan gõ gươm hát. Đánh Kiệt Tống, vua Tề hợp đại binh
95- Nhạc Nghị diệt Tề thống đại binh. Điền Đan phá Yên thả trâu lửa
96- Lạn Tương Như hai lần khuất vua Tần. Mã Phục quân một mình giải vây Triệu

Hồi 97-98-99-100
97- Phạm Chuy giả chết trốn sang Tần. Tu Giả thoát tội bỏ về Nguỵ
98- Vua Tần đòi thủ cấp Ngụy Tề. Bạch Khởi chôn mấy vạn quân Triệu
99- Võ An Quân có công bị chết oan. Lã Bất Vi lập kế buôn ngôi báu
100- Lỗ Trọng Liên quyết không chịu tôn Tần. Tín Lăng Quân trộm binh phù cứu Triệu

Hồi 101-102-103-104
101- Tần Vương diệt Châu dời chín đỉnh. Liêm Pha chém tướng bại quân Yên
102- Đạo Hoa Âm, Mông Ngao bị thua. Sông Hồ Lư, Kịch Tân tự tử
103- Lý Quốc Cữu tranh quyền giết Hoàng Yết. Phàn Ô Kỳ truyền lệnh đánh vua Tần
104- Cam La người bé làm quan lớn. Lao Ái gian dâm loạn cung Tần

Hồi 105-106-107-108
105- Mao Tiên cởi áo can vua Tần. Lý Mục dùng kế lui Hoàn Xỉ
106- Vương Ngao phản gián giết Lý Mục. Điền Quang đâm cổ tiến Kinh Kha
107- Dâng địa đồ, Kinh Kha náo Tần đình. Bàn binh pháp, Vương Tiễn thay Lý Tín
108- Kiêm sáu nước nhất thống thiên hạ. Lên ngôi báu tự xưng Thủy Hoàng

Trở về Thư Viện
HOME | Back to Top