Nhiệm kỳ 2013-2016

 

Danh sách Ban Chấp Hành CĐNVTD – Victoria nhiệm kỳ 2013-2016:

  1. Chủ Tịch: Cô Nguyễn Phượng Vỹ
  2. Phó CT Nội Vụ: Ông Kevin Trần
  3. Phụ tá Phó CT Nội Vụ: Ông Trần Vĩnh Triều
  4. Phó CT Ngoại Vụ: Ông Andrew Nguyễn
  5. Phụ tá Phó CT Ngoại Vụ: Cô Angie Bùi
  6. Phó CT Kế Hoạch và Tài Chánh: Ông Nguyễn Minh Khoa
  7. Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Thế Phong
  8. Thư Ký: Cô Trang Trần
  9. Thủ Quỹ: Cô Nguyễn Lê Thủy Tiên
  10. Phụ tá Thủ Quỹ: Cô Huỳnh Thu Hà

Sub-Committees:
DILP: Andrew Do & Celia Tran
VCAVIC Website: Natalie Phan

HOME