Lễ Tưởng Niệm Hải Chiến Hoàng Sa 1974-2015

_ASC2287 _DSC2137 _DSC2145 _DSC2148 _DSC2150 _DSC2153 _DSC2157 _DSC2158 _DSC2162 _DSC2164 _DSC2167 _DSC2168 _DSC2169 _DSC2172 _DSC2173 _DSC2175 _DSC2178 _DSC2181 _DSC2186 _DSC2189 _DSC2191 _DSC2193 _DSC2195 _DSC2196 _DSC2201 _DSC2210 _DSC2211 _DSC2223 _DSC2227 _DSC2232 _DSC2233 _DSC2236 _DSC2237 _DSC2242 _DSC2243 _DSC2244 _DSC2247 _DSC2250 _DSC2254 _DSC2256 _DSC2257 _DSC2260 _DSC2262 _DSC2263 _DSC2266 _DSC2270 _DSC2272 _DSC2275 _DSC2281 _Hoang Sa

 

 

HOME | Back to Top
Trở về Gallery