Lễ Giỗ Hai Bà Trưng 2015

AMG_7531 BMG_7426 IMG_7387 IMG_7389 IMG_7391 IMG_7392 IMG_7394 IMG_7430 IMG_7436 IMG_7437 IMG_7438 IMG_7446 IMG_7450 IMG_7452_DSC8214 IMG_7454 IMG_7460 IMG_7462 IMG_7468 IMG_7470 IMG_7470_DSC8220 IMG_7470_DSC8224 IMG_7470_DSC8228 IMG_7470_DSC8231 IMG_7470_DSC8237 IMG_7470_DSC8242 IMG_7470_DSC8245 IMG_7477 IMG_7477_DSC8258 IMG_7477_DSC8293 IMG_7479 IMG_7480_DSC8249 IMG_7480_DSC8251 IMG_7480_DSC8270 IMG_7480_DSC8275 IMG_7480_DSC8278 IMG_7480_DSC8282 IMG_7480_DSC8284 IMG_7480_DSC8291 IMG_7480_DSC8299 IMG_7480_DSC8310 IMG_7480_DSC8311 IMG_7480_DSC8312 IMG_7482 IMG_7483 IMG_7487 IMG_7487_DSC8318 IMG_7487_DSC8324 IMG_7487_DSC8326 IMG_7487_DSC8327 IMG_7487_DSC8329 IMG_7487_DSC8330 IMG_7487_DSC8331 IMG_7487_DSC8334 IMG_7487_DSC8336 IMG_7487_DSC8338 IMG_7487_DSC8341 IMG_7487_DSC8346 IMG_7487_DSC8349 IMG_7487_DSC8351 IMG_7487_DSC8354 IMG_7487_DSC8356 IMG_7488 IMG_7488_DSC8359 IMG_7488_DSC8364 IMG_7494 IMG_7497 IMG_7504 IMG_7512 IMG_7516 IMG_7516_DSC8386 IMG_7516_DSC8390 IMG_7516_DSC8397 IMG_7516_DSC8403 IMG_7519 IMG_7521 IMG_7526 IMG_7535 IMG_7535_DSC8417 IMG_7535_DSC8424 IMG_7567